Qing Porcelain Bowl, Yongzheng Period
click for detail click for detail click for detail click for detail click for detail click for detail click for detail click for detail